bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Bukowej 1
 2. Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest Jarosław Karwowski, można się z nim skontaktować pod nr tel. 607585857, e-mail: iodo@liceum1.pl
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków szkoły w związku z:
  • realizowaniem przez nią celów statutowych jako placówki edukacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 poz. 59) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy
  • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • promocją szkoły i jej uczniów (np. tablice ze zdjęciami absolwentów)
  • wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
  • wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być przewoźnicy - w celu realizacji przewozów grupowych, ubezpieczyciel - w celach związanych z ubezpieczeniem, inna placówka oświatowa (w tym posiadająca siedzibę poza terenem RP) - w celu realizacji programu wymiany uczniów
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Opublikował: Radosław Brunke
Publikacja dnia: 21.09.2019
Podpisał: Radosław Brunke
Dokument z dnia: 05.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 292